Mangalacharan

Dadu namo namo niranjanam, namaskar guru devatah |

Vandanam sarva sadhawa, pranamam paaramgatah ||

Parbrahmah paraaparam, so mumdev niranjanam |

Niraakaaram nirmalam, tasya dadu vandanam ||

Guru brahmah gurur vishnu, gurur devo maheshwara|

Guru sakshaat param brahmah, tasmai shri guruve namah||

Kashmir ranjeetam vastram, gour varna shashiprabham|

Dadhaanam shri guru dadu, vande kaaran vigraham||

Akhand mandlakaaram, vyaaptam yein charaacharam|

Tatpadam darshitam yein, tasmai shri guruve namah||