Dohe

Til til ka apradhi tera, rati rati ka chor

pal pal ka main gunahi tera, bakso augun mor