Dadu ji Dayal Ram

Dadu ji Dayal Ram, Sharan tumhari Ram

Mala pheroon thari Ram, Sahay karjyo mhari Ram

Lajja rakho mhari Ram, Tu hi baba Daduram

Shesh baba Satyaram, Satyaram saware kaam

Bahar bhitr aatam Ram, puran kaam hai Daduram

Aatam Ram se lagi lagan, manwa rehta tabhi magan.